Get Adobe Flash player

Reklama
Reklama

Do wakacji

Licznik

Dzisiaj8
Ten tydzień8
Ten miesiąc82
OGÓŁEM356784

Regulaminy

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12
IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU

 


 

Zasady ogólne

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły. Uczniowie klasy I otrzymują     
komplety książek do klasopracowni.
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły.
4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu,
czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.
5. W bibliotece należy zachować ciszę.
6. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów
komórkowych.
7. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.
8. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki
i przestrzegać go.

Zasady korzystania z wypożyczalni

1. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.
2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres dwóch tygodni.
3. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych powodów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.
4. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia materiałów bibliotecznych należy   
niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
5.  Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać inną wskazaną przez bibliotekarza.
6. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do biblioteki
trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego.
7. Wypożyczone książki należy szanować.

 

 


 

 

REGULAMIN
INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 

 

Użytkownicy ICIM zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu
oraz stosowania się do zawartych w nim postanowień.


1. Stanowiska komputerowe w bibliotece zostały zainstalowane do poszukiwań źródłowych za pomocą sieci Internet.
2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z komputerów zgodnie z ich przeznaczeniem – w celach naukowych, edukacyjnych i informacyjnych.
3. Nie można wykorzystywać komputerów do gier oraz przeglądania i przechowywania plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi oraz propagującymi przemoc.
4. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców, dystrybutorów oprogramowania
i danych.
5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów oraz dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
6. Wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin, akceptując tym samym regulamin; rodzice korzystający z komputera zobowiązani są do okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
7. Komputery są włączane i wyłączane przez nauczyciela bibliotekarza.
8. Przed przystąpienie do pracy uczeń zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu komputerowego, na którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie powiadomić nauczyciela bibliotekarza – opiekuna ICIM.
9. Przy jednym stanowisku komputerowym może znajdować się jedna osoba,
w wyjątkowych przypadkach – za zgodą nauczyciela bibliotekarza dwie osoby.
10. Uczniowie mogą używać wyłącznie własnych kont w sieci komputerowej.
11. Czas jednorazowego korzystania z pracowni wynosi 30 minut, wyjątek stanowią nauczyciele oraz uczniowie przygotowujący się do zajęć lekcyjnych, konkursów.
12. Każdorazowo osoba, która przegląda strony o treści rozrywkowej, musi ustąpić miejsca przy stanowisku komputerowym osobie, która poszukuje konkretnych informacji
na zajęcia, przygotowuje się do lekcji.
13. Chęć wydrukowania wyszukanych informacji uczeń zgłasza nauczycielowi bibliotekarzowi. Nie wolno samodzielnie używać opcji "drukuj".
14. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni, torby, teczki w wyznaczonym miejscu.
15. Zabrania się jedzenia i picia w pracowni.
16. Nie wolno samowolnie używać w pracowni własnych dyskietek i płyt CD-ROM
w trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu. Użycie ich jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza  i sprawdzeniu programem antywirusowym.
17. Użytkownicy ICIM ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego; za szkody wyrządzone
przez uczniów odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
18. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
19. Niestosowanie się do zasad regulaminu spowoduje zakaz korzystania z ICIM na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.

Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama